Biertalent B.V. verwerkt gegevens van haar deelnemers. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door Biertalent B.V. behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van gebruikelijke activiteiten van een onderwijsinstelling. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de studentenadministratie, het verwerken van inschrijfkosten, het verzenden van informatie aan deelnemers en/of begunstigers, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de instelling op eigen website, het behandelen van geschillen, het uitoefenen van accountantscontrole, andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van het register, eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door Biertalent B.V. verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daar toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Biertalent B.V. kan gegevens van betrokkenen verwerken bij aanmelding voor BierTalent lessen of strippenkaarten middels het aanmeldformulier op de website. Tot slot kan Biertalent B.V. gegevens van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

Biertalent B.V. bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Biertalent B.V. de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Nieuwsbrief

Biertalent B.V. verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan haar deelnemers. Hiervoor is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk. In de nieuwsbrief is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan bruisend@biertalent.nl of Biertalent B.V., Delistraat 26, 2585 XB, ’s-Gravenhage.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Biertalent B.V. over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot bruisend@biertalent.nl of Biertalent B.V., Delistraat 26, 2585 XB, ’s-Gravenhage. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 1 mei 2019.

Vastgesteld door Biertalent B.V. d.d.: 1 mei 2019