Algemene voorwaarden BierTalent BV

Aanmelding

01. Deelname kan alleen geschieden door het volledig invullen van een inschrijfformulier en het voldoen van lesgelden door of namens de deelnemer en na ontvangst van een bevestiging vanuit BierTalent.
02. De deelnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste (contact)gegevens.
03. Aanmelding kan tot uiterlijk zeven dagen voor aanvang van een BierTalent training. Daarna bekijkt BierTalent of er nog mogelijkheden zijn.
04. Plaatsing voor de training geschiedt op basis van datum van binnenkomst van het inschrijfformulier.

Betaling

05. De deelnemer betaalt direct bij aanmelding via iDeal of via een geldige strippenkaartcode. Zonder betaling wordt de aanmelding niet verwerkt.

Voucher

06. BierTalent biedt de mogelijkheid meerdere trainingen vooruit te betalen via een zogenaamde ‘Strippenkaart’. Iedere strippenkaart bestaat uit tien codes, die telkens voor één inschrijving van één deelnemer voor één training geldig zijn. Iedere code kan slechts eenmaal gebruikt worden.
07. De strippenkaart heeft een geldigheid van twee jaar na uitgifte. In uitzonderingsgevallen kan BierTalent besluiten de geldigheid te verlengen. Het uitstel wordt uitsluitend schriftelijk verleend.

Annulering

08. Na validatie van een code is de aanmelding voor de desbetreffende training bindend. Bij annulering van een aanmelding met code wordt geen restitutie verleend. Wel is het mogelijk een vervangende deelnemer aan te dragen voor de desbetreffende training.
09. Tot vier weken voor aanvang van een BierTalent training kan een aanmelding zonder voucher ongedaan gemaakt worden. Er wordt dan € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
10. Bij annulering van een aanmelding zonder voucher binnen vier weken voor aanvang van een BierTalent training wordt de helft van het totaalbedrag van de les in rekening gebracht. Indien de deelnemer niet annuleert wordt geen restitutie verleend.
11. Mocht BierTalent besluiten, om welke reden dan ook, de training te annuleren, dan ontvangt de deelnemer hiervan direct bericht. In dat geval ontvangt de deelnemer het volledig overgemaakte bedrag terug of wordt er een strip aan de strippenkaart toegevoegd.
12. BierTalent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten als gevolg van annulering van een training. Noch de deelnemer, noch de aanschaffer van een strippenkaart zullen BierTalent aansprakelijk (doen) stellen.
13. De deelnemer gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar e-mail adres voor berichten over de BierTalent opleiding.

Klachten

14. Klachten leiden niet tot restitutie van lesgeld, tenzij de directie anders beslist.
15. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. De deelnemer ontvangt binnen een maand antwoord. De uitspraak van de directie is bindend.

Wachtlijst

16. Is een training volgeboekt dan wordt de toekomstige deelnemer geplaatst op een wachtlijst. De deelnemer krijgt hierover bericht.
17. Mocht er een plaats vrijkomen dan benaderen wij degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Lesmateriaal

18. Het lesmateriaal wordt tijdens de training verstrekt. Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer een e-mail met relevante informatie.
19. Tijdens de trainingen wordt bier geproefd. Dit gaat om proefhoeveelheden, uitsluitend bedoeld om de kenmerken van het bier te waarderen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn consumptie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat hij/zij op verantwoorde wijze deelneemt aan het verkeer na afloop van de lessen. De deelnemer is niet verplicht te bier proeven, eventueel is ruiken en kijken voldoende om een bier te evalueren.
20. Alle rechten van het opleidingsmateriaal zijn voorbehouden aan BierTalent. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronische, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BierTalent.